Правилник за обслужване на читателите

Чл.1. Тези правила се отнасят за всички видове библиотеки от Единната библиотечна система и са съобразени с Правилника за опазване на библиотечните фондове, утвърдени с редица нормативни документи и Закона за закрила на културата.

Чл.2. Библиотеката е общодостъпна и обслужва всички жители на населеното място, независимо от техните политически, социални, икономически и религиозни различия.

Чл.3. Библиотеката предоставя за ползване на библиотечни документи срещу абонаментна такса и платени библиотечни услуги. Цените се утвърждават от кмета на община Монтана.

Чл.4. Всички ползватели на библиотеката задължително се регистрират като нейни читатели.

Чл.5. "Европейски информационен център" се ползва само от регистрирани читатели на библиотеката.

Чл.6. При регистрацията читателят получава лична читателска карта, която не се преотстъпва и трябва винаги да носи със себе си при ползване на библиотеката.

Чл.7. При записване на читатели в библиотеката се спазват следните условия:
     1. Пълнолетните граждани се записват срещу лични документи.
     2. Децата и юношите от 6 до 15 навършени години се записват с личните документи на родител или настойник.
     3. Деца под 6г. ползват читателските документи на родителите.
     4. Престарели, болни и инвалиди ползват услугите на библиотеката чрез свои близки, чрез законно пълномощно.

Чл.8. На личната читателска карта задължително се слага снимка на читателя.

Чл.9. При записване читателят заплаща абонаментна такса, определена от ценоразпис. Тя е различна за различните категории читатели.

Чл.10. Читателската карта се издава за 12 месеца.

Чл.11. Читателската карта е валидна, както за централната библиотека, така и за нейните филиали, независимо къде е издадена.

Чл.12. На читател, изгубил читателската си карта, се издава дубликат, срещу глоба, определена в ценоразписа.

Чл.13. При промяна на адресна регистрация читателят е задължен да съобщи новият си адрес. При промяна на местоживеене, читателят задължително връща заетите от него библиотечни документи и се отписва от библиотеката.

Чл.14. При записване читателите се информират за видовете услуги, които могат да получат в библиотеката; за мястото и реда на получаването им и за задълженията и отговорностите, които поемат спрямо библиотеката, съгласно разпоредбите на тези правила.

Чл.15. Читателите имат право да получат следните видове услуги в библиотеката:
     1. Да заемат библиотечни документи за дома или в библиотеката чрез съответните звена за обслужване: Заемна за дома, читални, специализирани отдели, филиали. Читателите до 14 години се обслужват в Детския отдел.
     2. Да получат библиотечни материали от други библиотеки в страната и чужбина, съгласно разпоредбите на Правилника за междубиблиотечн и международно книгозаемане.
     3. Да получат справки и информации за литература по дадена тема, библиографски данни за дадено заглавие, сведения за определени събития или лица, по традиционния начин или чрез АИС, указания за ползване на библиотечните каталози, картотеки, библиографии и др. п.
     4. Да участват в провежданите от библиотеката масови начинания.
     5. Да използват справочния апарат на библиотеката: каталози, картотеки, справочно - библиографски фонд, книги, изложени на свободен достъп.
     6. Да ползват библиотечната апаратура за прослушване на звукозаписи, за гледане на филми, диапозитиви и диафилми, за четене на микрокопия, за изготвяне на звукозаписи и др.
     7. Да получат минимум библиографски знания за ползване справочния апарат.
     8. Да провеждат открити уроци , учебни занятия и колективни посещения в библиотеката.

Чл.16. Читателите могат да заемат за дома едновременно ограничен брой библиотечни материали както следва:
     - художествена литература - до 5 броя.
     - специализирана литература - до 3 броя.
     - аудиокасети и грамофонни плочи - до 5 броя.
     - видео касети - до 3 броя.

Чл.17. Читатели , които ползват библиотеката срещу депозит не могат да заемат повече от един документ за домашно ползване.

Чл.18. Читателите не могат да заемат за дома :
     - материали съхраняващи се в читалните, отдел "Комплектуване, обработка и каталози", материали влизащи в основния фонд на библиотеката.
     - скъпи и ценни библиотечни материали като ръкописи, архивни материали, инкунабули, български старопечатни издания, редки публикации, справочни издания.
     - защитени от авторско право, но непубликувани произвезения на български граждани, като ръкописи, дисертации, резултати от научноизследователски теми и др.
     - библиотечни материали получени по междубиблиотечно и международно книгозаемане.
     - Читателите могат да бъдат ограничени в заемането за дома и на други библиотечни материали, ако има голям интерес към тях.

Чл.19. Срокът за заемане за дома се определя съобразно задачите на библиотеката и търсенето на библиотечните документи. Той се отбелязва в датника на всеки зает материал и е различен за различните видове документи:
     - книги - 20 дена.
     - грамофонни плочи и аудиокасети - 10 дена.
     - репродукции - 3 месеца.
     - видеокасети - 24 часа.
     - ноти - 30 дена.
Чл.20. Срокът може да бъде удължен по искане на читателя, само ако заетите материали не се търсят в момента за непове от още един път. При продължаване на срока читателят трябва да донесе заетите документи в библиотеката за да бъде вписан новия срок.

Чл.21. Читателите могат да запазят заетите библиотечни материали в читалните за срок от 3 дена.

Чл.22. Читателите вписват заетите за дома или в читалнята библиотечни документи в читателския картон или в заемна бележка и се подписват срещу всяко вписване по отделно. При връщане на заетите библиотечни материали библиотекарят трябва да ги провери и се подпише срущу всяко заглавие по отделно.

Чл.23. Читателите са задължени:
     1. Дa се грижат за опазване на заетите библиотечни материали.
     2. Да преглеждат заетите библиотечни материали при получаването им и ако забележат повреди да съобщят на библиотекаря, който отбелязва повредите върху самия библиотечен материал.
     3. Да не нарушават начина на подреждане на фондовете на свободен достъп, както и приетата организация на обслужване.
     4. Да пазят ред и тишина в помещенията на библиотеката.
     5. Да връщат в срок заетите библиотечни документи.
     6. Да не унищожават библиотечното имущество.
     7. Да не преотстъпват ползването на заетите библиотечни документи.
     8. Ползването на библиотеката става срещу лична читателска карта със снимка на читателя.
     9. При влизане в библиотеката картата задължително се показва на портиера. Читателят попълва контролен лист и оставя връхните си дрехи и чанти на гардероба.

Чл.24. За не спазване на тези задължения читателите се лишават от правото на ползване на библиотеката.

Чл.25. На основание чл.28 от Наредбата за опазване на библиотечните фондове читателите спазват следните задължения, неизпълнението на които води до материална отговорност:
     - да ползват библиотечните документи внимателно, да не късат страници, илюстрации, да ги пазят чисти, да не ги повреждат, като подчертават страници и правят бележки по тях.и др.п.Да не повреждат и не сменят зукозаписите, да не късат магнетофонните ленти, касети и др. библиотечни документи.

Чл.26. Когато читателят закъснее със срока за връщане на заетия библиотечен документ той заплаща глоба, съобразно утвърдения ценоразпис.

Чл.27. Загубен библиотечен документ или повреден до степен, която го прави негоден може да бъде подменен с идентичен по съдържание екземпляр или заплащане, съгласно утвърдения ценоразпис.

Чл.28. За невърнат библиотечен документ библиотеката ОБРАЗУВА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО по реда на чл.242 и във връзка с чл.237, буква "В" от Гражданския процесуален кодекс.

Чл.29. За кражба на библиотечни документи се търси наказателна отговорност , съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс.

 

ПРАВИЛА за приемане на дарения